Polityka prywatności – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Sklep internetowy www.wymarzonewesela.pl szanuje prywatność klientów oraz potencjalnych klientów odwiedzających naszą stronę internetową. Przywiązując szczególną wagę do zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni i dokładając szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności. Niniejszy dokument ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym.

 1. Administrator Danych Osobowych

Pani Paulina Leszczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ślubna Wymarzone Wesela z siedzibą przy ul. Piękna 28, 96-513 Kozłów Biskupi, NIP: 6692549879 , REGON: 381576006 jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że Pani Paulina Leszczyńska ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Administratora, skontaktuj się z nim (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt poniżej).

 1. Co to są Państwa dane osobowe?

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Zakres państwa danych przetwarzanych osobowych

Dane osobowe uzyskiwane bezpośrednio od Państwa podczas dokonywania zakupów to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku prośby o wystawienie faktury, gdy faktura dotyczy osoby fizycznej, dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj), przypadku płatności kartą płatniczą dodatkowo: imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, data ważności karty oraz kod CVV/CV2. Jednocześnie informujemy, że stronę internetową sklepu internetowego można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych.

Jeżeli będą Państwo chcieli zapisać się na newsletter będziemy przetwarzali Państwa: Imię, Nazwisko, adres e-mail, Państwo oraz tytuł. Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda, o której piszemy w następnym punkcie niniejszego dokumentu.

 1. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep internetowy przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez sklep internetowy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przetwarzania, na podstawie wskazanej podstawy prawnej, przez określony poniżej czas:

Nazwa celu przetwarzania

Opis celu przetwarzania

Podstawa Prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Zawarcie i realizacja umowy

Zawarcie i wykonywanie przez sklep umów z klientami

art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art. 118 KC

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy

Dochodzenie roszczeń w związku z zawarciem i wykonaniem przez sklep umów z klientami

art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 10 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art. 118 KC

Obsługa reklamacji i zapytań

Rozpatrywanie reklamacji i zapytań kierowanych przez klientów

art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub reklamacji

Marketing elektroniczny oraz telefoniczny własnych produktów i usług

Prowadzenie marketingu elektronicznego oraz telefonicznego własnych produktów i usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów)

art. 6 ust. 1 a RODO (potrzebna będzie Państwa dobrowolna zgoda)

Do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez administratora, że dane się zdezaktualizowały

Archiwizacja księgowa i podatkowa

Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Wykonanie obowiązków publicznoprawnych

Wykonywanie obowiązków publicznoprawnych w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

 1. Przekazywanie danych

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas dokonywania zakupów mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces świadczenia usługi i usług z nimi powiązanych,
 • podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
 • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
 • wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

Obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych określonym podmiotom może wynikać również z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Mogą Państwo sprawdzić swoje bezpieczeństwo weryfikując prefiks adresu internetowego strony, który powinien zawierać znaki „https”.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Informujemy, iż nie przekazujemy i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Wycofanie zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody w przypadkach wskazanych w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, nie będzie mogło więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Państwa prawa realizowane przez sklep internetowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii:

Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych:

Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • prawo do usunięcia Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują:

 1. dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 2. wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
 3. przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne:

 1. w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
 3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie będzie je przetwarzać wyłącznie:

 1. za Państwa zgodą;
 2. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 4. ze względu na ważny interes publiczny.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep internetowy przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

 • prawo do przenoszenia Państwa danych:

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa ze sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych  przez sklep internetowy narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólne go RODO o ochronie danych. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Cookies na stronie internetowej sklepu

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię cookies czyli tzw. ciasteczek. Pliki cookies są to nieduże informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu którego Państwo używają. Domyślne parametry tych informacji pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej sklepu internetowego.

Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa wirusów lub innego niechcianego oprogramowania tą drogą. Plik cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz przypisaną wartość

Stosowane są cookies sesyjne, czyli takie które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia. Stosujemy także cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Pliki cookies umożliwiają dostosowanie treści strony sklepu do Państwa potrzeb (zapamiętanie wybranych ustawień, personalizacja interfejsu). Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa preferencji oraz używanego przez Państwa urządzenia. Pliki cookies umożliwiają takie tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej , co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki Internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa urządzeniu Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego.

Jednocześnie informujemy, że stosowana technologia cookies nie jest wykorzystywana do identyfikowania lub weryfikowania Państwa tożsamości. Jeżeli informacje uzyskane na podstawie jej stosowania byłyby danymi osobowymi, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. Będą one także chronione zgodnie z powszechnymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 1. Adresy IP

Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy adresów IP podczas, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe.

 1. Media społecznościowe i odnośniki do innych stron

Dla Państwa wygody, nasza strona internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych, które mogą Państwo aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej czy łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Prosimy aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności tych mediów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – będą mogli Państwo skorzystać z naszych usług bez potrzeby ich integracji z platformami z platformami zewnętrznymi.

 1. Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z Panią Pauliną Leszczyńską pod numerem telefonu : 667-217-633 lub pod adresem: biuro@wymarzonewesela.pl

 1. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

Menu